Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení SRKde sa zaregistrovať
Podnikateľský plán - návrh
Založenie živnosti
Zákonník práce platný od 1.9.2007
Dôležité linky
Kontakty na Živnostenské úradyKvalitné MBA vzdelávanie<br>od SMA<br>www.mba-sma.sk

HWK-Trier


NORMAPME


Enterprise Europe Network


Interreg III A


Prípučka BOZP

Európska agentúra pre BOZPPristupov: 1
IP: 54.145.104.199


Začíname podnikať > Založenie živnosti

Založenie živnosti
 
Založenie živnosti
 
Pokiaľ sa rozhodnete podnikať formou živnosti, ponúkame Vám postup krokov ako získať živnostenské oprávnenie. Spolu so zoznamom formalít, ktoré je potrebné vybaviť sa dozviete aj to, aké dokumenty si musíte pripraviť, aby návšteva úradu nebola zbytočná. 

1. Vybavenie živnostenského oprávnenia

Kto hodlá prevádzkovať ohlasovaciu živnosť, je povinný to ohlásiť živnostenskému úradu miestne príslušnému podľa sídla právnickej osoby alebo bydliska fyzickej osoby.

Náš tip: K vybaveniu ohlasovacej živnosti si nezabudnite so sebou vziať občiansky preukaz, kolok, a prípadne vyplnené tlačivo. Zároveň sa pripravte na diskusiu o Vašom predmete podnikania. Nie všetky podnikateľské činnosti sú totiž v zmysle živnostenského zákona definované ako živnosť, preto sa odporúčame poradiť s dotyčným úradníkom, čím predídete zamietnutiu Vašej žiadosti.

Slovenská fyzická osoba v ohlásení uvedie:

 • meno a priezvisko, bydlisko, rodné číslo (osobné údaje) a údaj, či jej súd alebo správny orgán uložil zákaz činnosti týkajúci sa prevádzkovania živnosti,
 • meno a priezvisko, akademický titul, bydlisko (osobné údaje), rodné priezvisko, štátnu príslušnosť, miesto narodenia, pohlavie, rodné číslo a údaj, či jej súd alebo správny orgán uložil zákaz činnosti týkajúci sa prevádzkovania živnosti,
 • obchodné meno,
 • predmet podnikania,
 • identifikačné číslo organizácie, ak bolo pridelené,
 • miesto podnikania,
 • adresy prevádzkarní, ak sú zriadené,
 • dobu ukončenia podnikania, ak zamýšľa prevádzkovať živnosť len po dobu určitú,
 • deň začatia živnosti, ak zamýšľa prevádzkovať živnosť neskorším dňom ako dňom ohlásenia.

 .

VYDANIE ŽIVNOSTENSKÉHO LISTU. Ak živnostenský úrad zistí, že ohlásenie má predpísané náležitosti a podnikateľ spĺňa podmienky ustanovené zákonom, vydá živnostenský list najneskôr do piatich pracovných dní odo dňa, keď mu ohlásenie živnosti a výpisy z registra trestov boli doručené. Poplatky za vydanie živnostenského listu na všetky typy živností nájdete na stránkach ministerstva vnútra. (http://www.minv.sk/?zivnostenske-podnikanie) nachádzajú sa tu všetky správne poplatky na úseku živnostenského podnikania.

Poplatky platné k 01.03.2009 za vydanie živnostenského listu:

 • na voľnú živnosť:                                                    3,00 EUR
 • na remeselnú živnosť alebo na viazanú živnosť:  16,50 EUR

 

VYDANIE KONCESNEJ LISTINY
. Živnostenský úrad rozhodne o žiadosti do 30 dní odo dňa podania žiadosti. 

Poplatky platné k 01.03.2009 za vydanie koncesnej sú 33,00 EUR.

Živnostenské úrady poskytujú od 1. októbra 2007 rozšírené služby jednotných kontaktných miest na celom Slovensku. Funkciou JKM je vybavenie výpisu z registra trestov, podávanie prihlášky na registráciu daňovníka a prihlášky na zdravotné poistenie, ktoré doteraz vykonávali podnikatelia.

Náš tip: Jednotné kontaktné miesta prihlasujú fyzické a právnické osoby iba za platiteľov dane z príjmov. Žiadosti o registráciu za platiteľov iných druhov daní, napríklad daň z pridanej hodnoty, spotrebné dane a iné, treba podať priamo na miestne príslušnom daňovom úrade.


Na JKM miestach podávate prihlášku do zdravotnej poisťovne a možete tu aj nahlásiť zmeny v identifikačných údajov. Do 8 dní od vydania živnostenského listu však musíte priamo poisťovni oznámiť výšku preddavkov, ktoré budete platiť na verejné zdravotné poistenie. Rovnako aj ostatné úkony, ako odvod preddavkov, ročné zúčtovanie, odvedenie nedoplatku na poistnom a odpis ročného zúčtovania musíte odkomunikovať priamo s pobočkami zdravotnej poisťovne. Postupne sa pripravuje rozšírenie tohto systému a uvažuje sa aj so zapojením Sociálnej poisťovne.

2. Prihlásenie sa v zdravotnej a Sociálnej poisťovni

Živnostník je povinný platiť poistné na zdravotné poistenie, a preto má povinnosť do 8 dní od vydania živnostenského listu navštíviť svoju zdravotnú poisťovňu a oznámiť výšku preddavkov, ktoré bude platiť na verejné zdravotné poistenie.

K oznámeniu v zdravotnej poisťovni je potrebné predložiť nasledovné doklady:

 • kópia živnostenského oprávnenia a originál k nahliadnutiu,
 • občiansky preukaz.
Do 30. júna nasledujúceho kalendárneho roka má SZČO povinný minimálny preddavok 14 % z minimálnej mzdy platnej k 1. januáru kalendárneho roka, v ktorom začala SZČO podnikať.

Pokiaľ ide o sociálne poistenie (dôchodky, nezamestnanosť atď.) – tiež je potrebné ísť do Sociálnej poisťovne nahlásiť začiatok podnikania. Sociálne poistenie je však v prvom roku len dobrovoľné, v ďalších rokoch závisí od dosiahnutých príjmov z podnikania, ktoré sú uvedené v daňovom priznaní. Povinnosť platiť (a teda sa aj zaregistrovať) vzniká živnostníkom od 1. júla kalendárneho roka nasledujúceho po roku, v ktorom prekročil príjem z podnikania (hrubý príjem, resp. obrat) 12 - násobok minimálnej mzdy (od 1.10. 2007: 8100 Sk * 12 = 97 200,- Sk).
Doklady potrebné pre prihlásenie sa v Sociálnej poisťovni sú:
 • kópia živnostenského oprávnenia a originál k nahliadnutiu,
 • občiansky preukaz.

Náš tip: V prípade, že zakladáte živnosť prvý krát nie je potrebné ísť do Sociálnej poisťovne nahlásiť začiatok podnikania. Do Sociálnej poisťovne prídete až so svojím prvým daňovým priznaním k dani z príjmov najneskôr do konca júna v roku, v ktorom podávate daňové priznanie. 

Príklad:
Začal som podnikať v januári 2007. Za celý rok 2007 nepresiahol môj príjem resp. obrat (suma všetkých príjmov) 12 - násobok minimálnej mzdy platnej k 01.01.2008, čiže mi nevznikla povinnosť platiť odvody do sociálnej poisťovne*. Do 30. júna 2008 som doniesol daňové priznanie za rok 2007 na príslušnú pobočku sociálnej poisťovne, ale odvody do sociálnej poisťovne som platiť nezačal, pretože mi nevznikla povinnosť.
V roku 2008 môj príjem resp. obrat (suma všetkých príjmov) presiahol 12 - násobok minimálnej mzdy platnej k 1.1.2009, čiže mi vzniká povinnosť platiť odvody do sociálnej povinnosti. Do 30. júna 2009 musím doniesť daňové priznanie za rok 2008 na príslušnú pobočku sociálnej poisťovne a od 01.07.2009 sa stávam platcom odvodov, ich výšku vypočítam na základe tabuľky.
*Platiť odvody do zdravotnej poisťovne mám od prvého dňa podnikania. Národná agentúra


Slovenská živnostenská komora


Ministerstvo vnútra SR


Ministerstvo hospodárstva SR


Národná banka Slovenska


Slovenská záručná a rozvojová banka


Združenie podnikateľov Slovenska


Seed Capital Company, s.r.o.


Výskumný ústav zváračský